2018 Bishuiyuan Tây Tạng năm quận và thành phố dự án

Jul 21 , 2018

Vào tháng 3 năm 2018, công ty chúng tôi đã thắng thầu cho dự án PPP của hệ thống xử lý nước thải tích hợp ở năm quận ở Tây Tạng. Hợp đồng đã ký 25 bộ lưu lượng kế điện từ , từ DN50-DN300. Công nghệ MBR với nguồn nước sạch sẽ cải thiện chất lượng của mực tre, Dangxiong và Lin Zhou. Nimu, Qushui và các quận khác thiếu môi trường nước, để giúp các "du lịch toàn cầu" trình diễn xây dựng quận.

2018 Bishuiyuan Tibet five counties and cities project

E-mail
skype
Aimer